BOEKEN

BOEKEN..click om te downloaden..... Een Uitgewaaierde Eeuwigheid Nihilisme en de Franse Sociologische Traditie De Dood als het Einde ............... Het Geloof der Goddelozen..................... Zineconomie ..................................
ZINGEVING ALS MACHTSMIDDEL en VRIJZINNIGEN HEBBEN DE TOEKOMST kunt U hieronder in hun geheel downloaden, alsook de lijst van overige publicatites

Uitgewaaierde Eeuwigheid

Het boek Uitgewaaierde Eeuwigheid (LINK) laat zien hoe vanuit één gemeenschappelijk punt verschillende zingevingen uitwaaieren. De twee verfpotten staan voor de gemeenschappelijke basis - Rationaliteit en Verandering. Daarbinnen, van daaruit is van alles mogelijk. Zie het commentaar van Sinterklaas hierop! ....

Lees meer…

Zingeving als Machtsmiddel

Zingeving en macht worden niet snel met elkaar in verband gebracht. Bij zingeving denk je aan authentiek en gepassioneerd leven, macht wordt vaak verdacht gevonden. Toch is zingeving een machtsmiddel, en misschien wel het belangrijkste dat er is. In dit boek wordt uiteengezet hoe zingeving als machtsmiddel functioneert. De auteurs analyseren de begrippen 'macht' en 'zingeving' en leren ons hoe we het gebruik van macht kunnen herkennen. Met verhelderende voorbeelden uit de geschiedenis, de actualiteit, de film en de literatuur. verkrijgbaar click hier: ZINGEVING ALS MACHTSMIDDEL ....

Lees meer…

Vrijzinnigen hebben de toekomst

Download dit boek: De vrijzinnige stroming binnen het Nederlandse christendom zit in zwaar weer. Volgens velen komt dat doordat de ontkerkelijking als het ware in de vrijzinnigheid zit ingebakken: vrijzinnigen hebben, met hun vrijblijvendheid, de kerk al vaarwel gezegd. Meerten ter Borg is een ander standpunt toegedaan. Hij ziet vrijzinnigheid als een mentaliteit die bepalend is geweest voor de Nederlandse cultuur en dat ook in de toekomst zal zijn. De 21e eeuw stelt ons voor niet geringe technische en mentale uitdagingen. Over die laatste hoor je maar weinig. In dit boek verdedigt Ter Borg de stelling dat de vrijzinnige mentaliteit de meest geëigende is om de 21e eeuw op een fatsoenlijke manier door te komen. Prof. dr. Meerten B. ter Borg doceert godsdienstsociologie aan de Universiteit Leiden. Recensie(s) Vrijzinnigheid is een houding van openheid en tolerantie jegens anderen. De auteur, hoogleraar godsdienstsociologie aan de Universiteit Leiden, betoogt in dit boek, dat de wereldsamenleving van de toekomst deze houding hard nodig heeft. Ingrijpende processen als klimaatveranderingen, een groeiend tekort aan grondstoffen, massale migratie en financiele crises leiden wereldwijd tot gevoelens van onzekerheid en onbehagen. Zingeving wordt problematisch: waaraan en waarop zou men zich moeten orienteren? Vrijzinnigheid kan daarbij behulpzaam zijn: zij zoekt het midden tussen fundamentalisme en cultuurrelativisme. Een waarde als vrijheid van meningsuiting is uiterst belangrijk, maar dat hoeft niet te betekenen dat alles wat gezegd mag worden, ook gezegd moet worden. Respect voor andere overtuigingen is een even belangrijke vrijzinnige waarde. Men hecht belang aan de eigen traditie, maar staat open voor veranderingen. Zo zoeken vrijzinnigen steeds naar evenwicht. Een boeiend geschreven essay vol prikkelende, tegendraadse gedachten. Dr. H.C. Stoffels ....

Lees meer…

Nihilisme en de Franse Sociologische Traditie

Click hier voor download , Nihilisme begrepen als het ontbreken van normen en waarden is een onbestaanbare toestand. Mensen kunnen niet zonder normen en waarden, hoewel deze in tijden van maatschappelijke onrust verzwakt lijken.Dit kan leiden tot melancholie. Het woord Nihilisme is vaak gebruikt om andere weg te zetten met wiens waarden men het oneens is. Zo heeft het begrip Nihilisme een nihilerende functie. Het begrip heeft een functie in de maatschappelijke strijd door de tegenpartij in een kwaad daglicht te stellen. Dit blijkt uit een bestudering van de Franse Sociologische Traditie. Litho Bram van Velde 395 ....

Lees meer…

De Dood als het Einde

Afrikaans doodsbeeldje Meerten gaat in dit boek uit van de doodsangst als existentieel gegeven. Hij onderscheidt angst voor fysieke pijn; sociael angst, het achterlaten van de geliefden, hen in de steek laten; en existentiele angst, voor het verwdwijnen van het eigen ik, de identiteit. In onze seculiere cultuur is de dood het einde, er is geen hiernamaals. Dat leidt tot spanningen. In de eerste plaats is er een individueel en maatschappelijk streven het leven te verlengen, tot vrijwel elke kost. Dit leidt tot een bijna religieus vertrouwen in de medici, die vooral hoop aanbieden. De dood kan hoogstens worden uitgested, niet overwonnen. Daarnaast is er het streven in dit leven zoveel mogelijk te beleven, want je leeft maar één keer. De vraag is of de corona crisis op den duur gaat leiden tot een meer ontspannen omgaan met de dood en het leven. Acceptatie van de eigen eindigheid kan rust bieden. Sein zim Tode, (Heidegger) zoveel mogelijk intensief jezelf zijn tot aan het laatste moment. Leven voor waarden niet voor wat men vindt. Zoals NIetzsche waarschuwt, sterf niet voordat je dood bent. In eerste instantie echter lijkt, in de Corona crisis, de angst voor de dood de overhand te krijgen, en wordt er vooral naar de medici geluisterd. Het accepteren van de eigen sterfelijkheid, en het afzien van behandeling in een IC wordt niet als optie naar voren geschoven. Mensen worden ingedeeld en behandeld volgens hun leeftijd en kwetsbaarheid. Andere vormen van kwestbaarheid, cultureel, sociaal en economisch komen op het tweede plan. Het verlengen van het leven dowt andere waarden en rechten opzij. marliesterborg@gmail.com BESTEL BOEK click hier Iedere samenleving heeft zijn cultus van de dood. De onze is daarop geen uitzondering. In iedere samenleving is de doo ingepast in de cultuur en hebben de dood en de rituelen eromheen een betekenis en een vorm die overeenkomt met de cultuur als geheel. Ze hebben er invloed op en ze worden erdoor beïnvloed. Van onze cultuur wordt wel gezegd dat de dood eruit gebannen lijkt te zijn, er geen plaats in heeft en van iedere betekenis is ontdaan. In dit boek wordt gesteld dat ook in de moderne samenleving de dood een betekenis heeft. Net als de rest van de samenleving zijn de opvattingen erover geseculeerd, geciviliseerd, geprivatiseerd, verwetenschappelijkt en zo voort. En op zijn beurt heeft met name de opvatting als zou de dood het absolute einde van alles zijn, een enorme invloed op onze samenleving. ....

Lees meer…

Het Geloof der Goddelozen

Online Beschikbaar click hier ....

Lees meer…

Zineconomie

Bestel ZIneconomie click hier ....

Lees meer…

Waarom Geestelijke Verzorging

Boek Online beschikbaar hier clicken ....

Lees meer…