14. Jezus -'Isa

Plaatjes: De opwekking van Lazarus
UIT KORAN EN BIJBEL IN VERHALEN Unieboek. ..marliesterborg@gmail.com..
Voor teksten download beneden
...............................................................
De aandacht die in de Bijbel aan Jezus besteed wordt, met vier evangeliën die zijn verhaal deels parallel vertellen, is groot. Daarvan kunnen hier slechts enkele verzen worden weergegeven. Dit boek is immers gericht op overeenkomsten tussen Bijbel en Koran en daarom is de aandacht die Jezus hier krijgt bescheiden. In de Koran wordt over 'Isa wel het een en ander verteld. De Koran verzen over zijn leven en werk zijn verspreid over verschillende soera's. Net als over zijn geboorte (zie hoofdstuk 13) is de Koran ook ten aanzien van zijn leven en leer zeer positief. 'Isa wordt als een bijzondere profeet gezien.
De parallellen tussen Bijbel en Koran zijn opnieuw opmerkelijk. 'Isa wordt net als Jezus in verband gebracht met Abraham, Isaak en Jacob, maar in de Koran doet ook Isma'iel mee. 'Isa/Jezus bouwt voort op de Thora/Taura maar voert een aantal belangrijke vernieuwingen in. Hij geneest blinden en melaatsen en doet doden opstaan. Ook in de Koran wordt 'Isa ter zijde gestaan door zijn leerlingen, de discipelen. In beide boeken spelen bijzondere maaltijden een rol.
Er zijn echter ook uitdrukkelijke verschillen. In de evangeliën wordt Jezus de zoon van God genoemd. De Koran stelt dat God geen zonen heeft, Hij schept immers zonder te hoeven verwekken. Allah heeft niemand naast zich. 'Isa is niet goddelijk, zonder de hulp van Allah kan hij geen wonderen verrichten. 'Isa is een van de profeten, en de Koran discrimineert niet tussen hen, in de zin dat een daarvan beter c.q. goddelijker zou zijn dan de ander. Wel is er sprake van rangen. 'Profeten', de mensen die van Allah een boodschap ontvangen, - men denke aan Moesa en Dawoed - staan hoger dan 'boodschappers' die de door anderen reeds ontvangen openbaringen doorgeven en/of in de praktijk brengen. 'Isa heeft een hoge rang, aan hem is de Indjiel/Evangelie geopenbaard. Maar hij is evenmin goddelijk als Mohammed of enig ander schepsel.

Het lijden van Jezus is zowel in de evangeliën als in de brieven van Paulus belangrijk; er wordt nog altijd veel aandacht aan besteed, met name op Goede Vrijdag.
Aan het lijden van 'Isa wordt in de Koran niet of nauwelijks aandacht besteed. Het idee dat de Israëlieten Jezus zouden hebben gekruisigd wordt uitdrukkelijk afgewezen. Zoiets zou Allah niet toestaan. Als er al iemand gekruisigd werd, dan zou dat, volgens de Islamitische overlevering, een andere persoon zijn geweest, over wie Allah de beeltenis van 'Isa had gelegd. Allah heeft 'Isa tot zich genomen, hij liet zijn geliefde profeet niet kruisigen.
Wel stuiten vrijwel alle profeten op weerstand van hun volk. 'Isa is zo'n profeet, zoals ook Noach en Moesa dat waren. Zijn moeizame weg loopt volgens de Koran niet uit op de kruisdood. 'Isa wordt door Allah, net als in principe alle mensen, uit de dood opgeheven. Hij zal in de nabijheid van Allah verkeren en op de Laatste Dag als getuige optreden. (zie hoofdstuk 18)

In het christendom staat de opstanding van Jezus uit de kruisdood centraal, het wordt jaarlijks met Pasen herdacht. De hemelvaart van Jezus is weer een aparte gebeurtenis, een apart christelijk feest waard. Op de Laatste Dag zal Jezus terugkeren. (zie hoofdstuk 18)

De vier evangeliën waarin het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus in de Bijbel beschreven staan, zijn na de dood van Jezus geschreven door een viertal evangelisten. De Indjiel waarover de Koran spreekt is een goddelijke boodschap door 'Isa zelf ontvangen.