15. Jezus/'Isa en Mohammed

De ronde Bismallah bevat de Arabische letters voor: In den naam van God, de Barmhartigen Erbarmer. Het kruis is het Christelijke ikoon verwijzend naar de kruisiging van Jezus.
'Isa/Jezus wordt in de Koran gezien als de bevestiger van de Taura (Thora) en als ontvanger van het Indjiel (Evangelie). Mohammed bouwt op het werk van 'Isa voort.
In de Bijbel wordt geen melding gemaakt van Mohammed, logisch, want de Bijbel werd enkele eeuwen voor de geboorte van Mohammed afgerond. Slechts in algemeen voorspellende zin zou er in de Bijbel verwezen kunnen worden naar Mohammed, dit vergt echter de nodige interpretatie van beeldende teksten.
In de Koran wordt gesteld dat 'Isa de komst aankondigt van een gezant genaamd Ahmad, hetgeen btekent de geprezene. Volgens de traditie zou hier Mohammed, de ongeletterde profeet, bedoeld zijn, die immers ook Ahmad genoemd werd. Men verwijst daarbij naar het evangelie van Johannes 14:16 en 16:7. Mohammed kon niet lezen of schrijven, zoals in de Koran gesteld wordt:

'Jij hebt tevoren (voor de openbaring van de Koran red.) geen boek voorgelezen, noch met je rechterhand opgeschreven.' 29:48

In christelijke kring wordt deze interpretatie van bedoelde Bijbelteksten aangevochten. De pleitbezorger, wiens komst Jezus voorspeld zou hebben, is de Heilige Geest, die tijdens het Joodse Pentekostfeest (zie hoofdstuk 9) op de discipelen neerdaalt. Zo krijgen de discipelen of leerlingen van Jezus ineens de moed om, ook na zijn dood, zijn boodschap te verkondigen. Deze gebeurtenis, die als het begin gezien wordt van de christelijke kerk, wordt elk jaar door christenen als het feest van Pinksteren gevierd.

Hieronder kan men de relevante passages uit Koran en Bijbel downloaden.
Uit KORAN EN BIJBEL IN VERHALEN Unieboek